SERVICES and SOLUTIONS

A Pastor & Associats tenim més de 30 anys d’experiència en interiorisme, rehabilitació i reformes, en edificis de vivendes, oficines i mixtes, i en projectes d’urbanisme. Sempre hem cuidat fins l’últim detall i aquest és un dels valors més importants de cara als nostres clients. Garantim la qualitat.
En Pastor & Associats tenemos más de 30 años de experiencia en interiorismo, rehabilitación y reformas, en edificios de viviendas, oficinas y mixtos, y en proyectos de urbanismo. Siempre hemos trabajado con mucho cariño hasta el último detalle y este es uno de los valores más importantes de cara a nuestros clientes. Garantimos la calidad.
Pastor & Associats has more than 30 years of experience in interior design, refurbishments and renewals, dwelling, offices and mixed use buildings, and urban design. We have always worked very carefully until the last detail and this is one of the most important values to our clients. We guarantee the quality.
Interiorisme / Interiorismo / Interior Design
Els nostres dissenys estan pensats desde la practicitat. L’estètica funciona per modes i som sensibles a les tendències i gustos dels nostres clients. Però necessitem treballar pensant en els espais per al dia a dia. Per altra banda, l’increment de la demanda d’espais de treball i oficines en els darrers anys, en ciutats amb important activitat ecónomica com São Paulo o Barcelona, ens ha permès comprobar com la tendència d’aquests tipus d’espais és la de potenciar i reflectir la marca i la cultura de les empreses.
Nuestros diseños están pensados desde la practicidad. La estética funciona por modas y somos sensibles a las tendencias y gustos de nuestros clientes. Pero necesitamos trabajar pensando los espacios para el dia a dia. Por otro lado, el incremento de la demanda de espacios de trabajo y oficinas en los últimos años, en ciudades con importante actividad económica como São Paulo o Barcelona, nos ha permitido comprobar como la tendencia de este tipo de espacios es la de potenciar i reflejar la marca y la cultura de las empresas.
Our designs have been thought for its practical use. Aesthetics is trendy and we are sensible and we are sensible to our clients’ preferences and moods. But we need to work thinking spaces for the daily use. On the other hand, the increasing demand for working-spaces and offices in the recent years in cities with important economic activity such as São Paulo and Barcelona, has evolved toward a sort of spaces that reinforce and empower the brand and the culture of the companies.
SONY DSC
Rehabilitació i reformes / Rehabilitación y reformas / Refurbishments and renewals
La nostra dilatada experiencia en obres de rehabilitació i reformes, la majoria d’elles en edificis històrics en condicions molt especials, ens dona un ferm coneixament sobre com encarar aquest tipus de intervencions en que ens trobem moltes vegades amb estructures malmeses i elements existents a ser conservats que han de ser tractats degudament. Alguns premis avalen la nostra trajectoria. 
Nuestra dilatada experiencia en obras de rehabilitación y reforma, la mayoría de ellas en edificios históricos en condiciones muy especiales, nos da un buen conociemiento sobre como encarar este tipo de intervenciones en que muchas veces nos encontramos estructuras dañadas y/o elementos existentes a ser conservados que deben ser tratados debidamente. Algunos premios avalan nuestra trayectoria.
Our large experience in refurbishments and renewals, most of them in historical buildings in very especial conditions, has given us a strong knowledge about how to face this kind of delicate interventions that most of the times involve damaged structures and maintaining existing elements that should be taken into consideration. Some awards recognise our work.
RH_casa asols 11 b
Edificis de Vivendes, Oficines i usos mixtes / Edificios de Viviendas, Oficinas y usos mixtos / Dwelling, Offices and Mixed use buildings
En els darrers 20 anys hem treballat en grans promocions de vivenda i edificis d’usos mixtes de 3 fins a 300 unitats per projecte. Amb la crisi econòmica, hem reduit ostensiblement el nostre mercat a España per exportar la nostra experiencia en projetes residencials i comercials d’escala mitja a altres països com Brasil, amb un mercat enorme per proveïr.
En los últimos 20 años hemos trabajado en grandes promociones de vivienda y edificios de usos mixtos que van de las 3 a las 300 unidades por proyecto. Con la crisis económica, hemos reducido ostensiblemente nuestro mercado en España para exportar nuestra experiencia en proyectos residenciales y comerciales de escala mediana a otros paises como Brasil, con un mercado enorme para abastecer.
In the last 20 years we have been building many large residential and mixed use plots from 3 to 300 units per project. With the economic crash, we have reduced these numbers in Spain and to export our experience in medium residential & and comercial buildings into other countries such as Brazil, with a huge market to supply. 
08
Disseny urbà  / Diseño urbano / Urban Design
L’espai urbà sempre ha estat fonamental per al bon funcionament de les nostres comunitats, ja siguin pobles o ciutats. Som conscients que generar espais urbans de qualitat millora la vida i la relació dels seus usuaris i enriqueix les ciutats. Pensem solucions que conectin els espais i les persones.
El espacio urbano siempre ha sido fundamental para el buen funcionamiento de nuestras comunidades, ya sean pueblos o ciudades. Somos conscientes que generar espacios urbanos de calidad mejora la vida y la relación de sus usuarios y enriquece las ciudades. Pensamos soluciones que conecten espacios y personas.
Urban spaces have always been fundamental for the proper working of our communities, whether small villages or big cities. We are aware that creating high quality urban spaces improve our lifes and the relation of its users and enrich the citizens. We think of solutions that connect spaces an people.

España, Espanya, Spain, Catalunya, Cataluña, Catalonia, Barcelona, Manresa, Sao Paulo, Brasil, Brazil, arquitectura internacional, international architecture, disseny, diseño, design, fashion design, retail, comercial, reformes, reformas, reformar, reform, restoration, arquitectes, arquitectos, architects, arquitectura, architecture, sostenible, sustainable, energy efficiency, energy, eficiència energètica, eficiencia energética, modernist, modernism, modernista, rehabilitació, rehabilitación, edificios, edifici, building, construcción, construcció, construction, projectes, proyectos, projects, urbanismo, urbanisme, urbanism, interior design, diseño interior, disseny interior, interiorisme, interiorismo, interiorism, apartamento, apartament, apartment, pis, flat, piso, immobiliario, inmobiliari, real estate, financiación, financiació, arquitectes manresa, arquitectos manresa, reformes manresa, reformas manresa, reformes barcelona, reformas barcelona, barcelona design, disseny barcelona, diseño barcelona, urbanism barcelona, urbanismo, urbanism, cèdul.la habitabilitat, cédula de habitabilidad, casa, house, promoció, promoción, inversió, inversión, investment, vivendes, viviendas, housing, dwelling, residence, reforma energètica, reforma energética, informe tècnic edificació, ITE, informes técnicos edificación, estructura, instal.laciones,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s